Impressionism är en konstriktning inom måleriet som uppstod i Frankrike på 1860-talet. Första gången som impressionistiska verk visades för allmänheten var på Salon des Refusés 1863. Man brukar säga att konstnärerna som vigde sig till impressionismen fokuserade på att måla tiden som förflöt och de hyllade landskapet sett i det naturliga ljuset. De fascinerades av förhållandet mellan ljus och färg, och målade fritt i rena primärfärger. Inte sällan var de även radikala i sina val av motiv. De unvek den klassiska historiska, religiösa och romantiska inriktningen och valde istället att fokusera på landskap och scener ur vardagen. 

Begreppet impressionism 

Själva begreppet impressionism har ingen tydlig ideologi utan betraktas snarare som en gemensam inriktning bland flertalet konstnärer. Bland dem Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Edgar Degas, Èdouard Manet och Berthe Morisot. Det var konstnären Manet som använde begreppet första gången. Oftast förknippas impressionismen dock med Claude Monets berömda verk vid namn Impression, soleil levant – på svenska Impression, soluppgång. Målningen föreställer en soluppgång över hamnen Le Havre. Två andra kända konstverk är av Monet är La Maison Dans Les Roses och På båten

Att fånga vardagens små ögonblick 

En stor del av den impressionistiska konststilen gick ut på att fånga vardagens små ögonblick som ständigt blixtrar förbi. Man ville skildra den sociala och fysisk gränsregionen i stadslivet som var under 1800-talet. Något som bidrog till att just denna gränsregion blev en betydelsefull fritidsmiljö för alla storstadsbor. Idag kan man se att impressionismen var startskottet för det moderna friluftslivet.  

Det impressionistiska konstverket 

När du betraktar det impressionistiska konstverket får du ta del av farten i himlens förändringar, kärleksfulla stunder mellan nära och kära och det ytliga och fria utan livets svårigheter. Konstverken gestaltar den glädje som alla människor längtar efter.

 

Idag älskas målningarna av just den här anledningen, men så har det inte alltid varit. Från början var det nämligen inte alla som gillade dem. Vissa ansåg att måleriet mer liknade en skiss än ett färdigt konstverk. Färgerna var inte blandade för att passa in och de rena kulörerna fick samsas med varandra. Något som skilde sig från den konst människor var van vid. Många hade även svårt att ta till sig ljusets inverkan på landskapet. Impressionisterna valde ofta att måla på klara soliga eftermiddagar istället för i skymning eller tidigt på morgonen.

 

I alla tider hade konstnärer försökt dölja själva tekniken bakom måleriet, men inte nu längre. Nu vågade man sig även på att låta rena oblandade färger mötas utan att blandas ut. Det är det här som ligger till grund för symbolismen och fortsatt även för modernismen.

  

Ett verk målat av impressionistkonstnären Jabob Mares. Målningen föreställer hans dotter.

Den första impressionistutställningen 

År 1874 hölls den första impressionistutställningen. Monet, Renoir, Degas och Sisley medverkade och bildade en sammansvetsade gruppen. Däremot nådde inte deras utställningar någon vidare framgång då konstnärerna inte vara överens om vilka som skulle få ställa ut. Degas ville att konventionella målare skulle få delta för att göra utställningarna mer tillgängliga för allmänheten, men det höll inte de andra med om. Manet ställde aldrig ut med dem, även om hans verk hade stort inflytande på den impressionistiska konsten.

Konsstilen blev sedan spretig 

På 1880-talet hade man vant sig vid impressionismens unika karaktär och rörelsen hade nu vunnit erkännande och framgång. Med tiden blev dock konstverken mindre enhetliga och snart hade de inte en gemensam stil. Monet fortsatte noggrant analysera sina visuella intryck medan Sisley vidare målade sina landskap. Renoir stack ut med sin stil som betonade linjen och han blev snart framgångsrik som porträttkonstnär och började måla figurmålningar. 

Köp impressionistisk konst från Posterton 

Hos Posterton hittar du posters med världsberömda verk skapade av några av konsthistoriens mest omtalade konstnärer. Bland dem impressionistkonstnären Claude Monet, men också konstnärer som Frida Kahlo, William Morris och Paul Klee. Ta del av hela vårt sortiment av högkvalitativa posters här.